Leetcode 464. 我能赢吗 (状态压缩,记忆话搜索)

25
五月
2021


1到n的数,每个数在整个博弈过程中只能选一次。用f(i)表示在状态i下当前玩家是否必胜或者必败,状态i就是1到n个数选择情况,用一个二进制数表示

由状态i,可以计算当前分数,于是可以写出如下Python代码:

class Solution:
  def canIWin(self, maxChoosableInteger: int, desiredTotal: int) -> bool:
    if desiredTotal < maxChoosableInteger :
      return True
    if maxChoosableInteger * (maxChoosableInteger + 1) / 2 < desiredTotal:
      return False
    
    @lru_cache(None)
    def dfs(mask):
      cursum = 0
      for i in range(maxChoosableInteger):
        if mask >> i & 1 > 0:
          cursum += (i + 1)
      
      for i in range(maxChoosableInteger):
        cur = 1 << i
        if cur & mask == 0:
          if cursum + i + 1 >= desiredTotal or not dfs(mask | cur):
            return True
      return False
    
    return dfs(0)

这段代码的缺点是,每次都要遍历一次多计算一次得分,因此我们可以用额外变量,把当前得分记录下来:

class Solution:
  def canIWin(self, maxChoosableInteger: int, desiredTotal: int) -> bool:
    if desiredTotal < maxChoosableInteger :
      return True
    if maxChoosableInteger * (maxChoosableInteger + 1) / 2 < desiredTotal:
      return False
    
    @lru_cache(None)
    def dfs(mask, cursum):
      for i in range(maxChoosableInteger):
        cur = 1 << i
        if cur & mask == 0:
          if cursum + i + 1 >= desiredTotal or not dfs(mask | cur, cursum + i + 1):
            return True
      return False
    
    return dfs(0, 0)

最后是C++代码实现:

class Solution {
public:
  bool canIWin(int maxChoosableInteger, int desiredTotal) {
    if(desiredTotal <= maxChoosableInteger){
      return true;
    }
    if(maxChoosableInteger * (maxChoosableInteger + 1) / 2 < desiredTotal) {
      return false;
    }
    n = maxChoosableInteger;
    total = desiredTotal;
    f.resize(1 << n, -1);
    return helper(0, 0);
  }

  bool helper(int mask, int curSum) {
    if (f[mask] != -1){
      return f[mask];
    }
    for(int i = 0; i < n; i++) {
      int cur = (1 << i);
      if ((mask & cur) == 0) {
        if (curSum + i + 1 >= total || !helper(mask | cur, curSum + i + 1)){
          f[mask] = 1;
          return true;
        }
      }
    }
    f[mask] = 0;
    return false;
  }

  int n;
  int total;
  vector<int> f;
};

 

TAG

网友评论

共有访客发表了评论
请登录后再发布评论,和谐社会,请文明发言,谢谢合作! 立即登录 注册会员